Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> -> 景公問善為國家者何如晏子對以舉賢官能

《景公問善為國家者何如晏子對以舉賢官能》

Library Resources
Related resources
1 景公問善... :
景公問晏子曰:「蒞國治民,善為國家者何如?」

2 景公問善... :
晏子對曰:「舉賢以臨國,官能以敕民,則其道也。舉賢官能,則民與若矣。」

3 景公問善... :
公曰:「雖有賢能,吾庸知乎?」

4 景公問善... :
晏子對曰:「賢而隱,庸為賢乎,吾君亦不務乎是,故不知也。」

5 景公問善... :
公曰:「請問求賢。」

6 景公問善... :
對曰:「觀之以其游,說之以其行,君無以靡曼辯辭定其行,無以毀譽非議定其身,如此,則不為行以揚聲,不掩欲以榮君。故通則視其所舉,窮則視其所不為,富則視其所不取。夫上士,難進而易退也;其次,易進易退也;其下,易進難退也。以此數物者取人,其可乎!」

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/jing-gong-wen-shan-wei-guo