Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 景公問天下有極大極細晏子對

《景公問天下有極大極細晏子對》

Library Resources
Related resources
1 景公問天... :
景公問晏子曰:「天下有極大乎?」

2 景公問天... :
晏子對曰:「有。足游浮雲,背凌蒼天,尾偃天閒,躍啄北海,頸尾咳於天地乎!然而漻漻不知六翮之所在。」

3 景公問天... :
公曰:「天下有極細乎?」

4 景公問天... :
晏子對曰:「有。東海有蟲,巢于蝨睫,再乳再飛,而蝨不為驚。臣嬰不知其名,而東海漁者命曰焦冥。」

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/jing-gong-wen-tian-xia-you