Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> -> 景公問欲令祝史求福晏子對以當辭罪而無求

《景公問欲令祝史求福晏子對以當辭罪而無求》

Library Resources
Related resources
1 景公問欲... :
景公問于晏子曰:「寡人意氣衰,身病甚。今吾欲具圭璋犧牲,令祝宗薦之乎上帝宗廟,意者禮可以干福乎?」

2 景公問欲... :
晏子對曰:「嬰聞之,古者先君之干福也,政必合乎民,行必順乎神;節宮室,不敢大斬伐,以無偪山林;節飲食,無多畋漁,以無偪川澤;祝宗用事,辭罪而不敢有所求也。是以神民俱順,而山川納祿。今君政反乎民,而行悖乎神;大宮室,多斬伐,以偪山林;羨飲食,多畋漁,以偪川澤。是以民神俱怨,而山川收祿,司過薦罪,而祝宗祈福,意者逆乎!」

3 景公問欲... :
公曰:「寡人非夫子無所聞此,請革心易行。」于是廢公阜之游,止海食之獻,斬伐者以時,畋漁者有數,居處飲食,節之勿羨,祝宗用事,辭罪而不敢有所求也。故鄰國忌之,百姓親之,晏子沒而後衰。

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/jing-gong-wen-yu-ling-zhu