Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> -> 景公衣狐白裘不知天寒晏子諫

《景公衣狐白裘不知天寒晏子諫》

Library Resources
Related resources
1 景公衣狐... :
景公之時,雨雪三日而不霽。公被狐白之裘,坐堂側陛。晏子入見,立有間,公曰:「怪哉!雨雪日而天不寒。」

2 景公衣狐... :
晏子對曰:「天不寒乎?」公笑。晏子曰:「嬰聞古之賢君飽而知人之饑,溫而知人之寒,逸而知人之勞。今君不知也。」

3 景公衣狐... :
公曰:「善!寡人聞命矣。」乃令出裘發粟,與饑寒。令所睹于塗者,無問其鄉;所睹于里者,無問其家;循國計數,無言其名。士既事者兼月,疾者兼歲。

4 景公衣狐... :
孔子聞之曰:「晏子能明其所欲,景公能行其所善也。」

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/jing-gong-yi-hu-bai-qiu