Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> -> 景公飲酒酣願諸大夫無為禮晏子諫

《景公飲酒酣願諸大夫無為禮晏子諫》

Library Resources
Related resources
1 景公飲酒... :
景公飲酒酣,曰:「今日願與諸大夫為樂飲,請無為禮。」晏子蹴然改容曰:「君之言過矣!群臣固欲君之無禮也。力多足以勝其長,勇多足以弒君,而禮不使也。禽獸以力為政,彊者犯弱,故日易主,今君去禮,則是禽獸也。群臣以力為政,彊者犯弱,而日易主,君將安立矣!凡人之所以貴于禽獸者,以有禮也;故《》曰:『人而無禮,胡不遄死。』禮不可無也。」

2 景公飲酒... :
公湎而不聽。少間,公出,晏子不起,公入,不起;交舉則先飲。公怒,色變,抑手疾視曰:「嚮者夫子之教寡人無禮之不可也,寡人出入不起,交舉則先飲,禮也?」

3 景公飲酒... :
晏子避席再拜稽首而請曰:「嬰敢與君言而忘之乎?臣以致無禮之實也。君若欲無禮,此是已!」

4 景公飲酒... :
公曰:「若是,孤之罪也。夫子就席,寡人聞命矣。」觴三行,遂罷酒。蓋是後也,飭法修禮以治國政,而百姓肅也。

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/jing-gong-yin-jiu-han-yuan