Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> -> 梁丘據問子事三君不同心晏子對以一心可以事百君

《梁丘據問子事三君不同心晏子對以一心可以事百君》

Library Resources
Related resources
1 梁丘據問... :
梁丘據問晏子曰:「子事三君,君不同心,而子俱順焉,仁人固多心乎?」

2 梁丘據問... :
晏子對曰:「晏聞之,順愛不懈,可以使百姓,彊暴不忠,不可以使一人。」心可以事百君,三心不可以事一君。」

3 梁丘據問... :
仲尼聞之曰:「小子識之!晏子以一心事百君者也。」

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/liang-qiu-ju-wen-zi-shi