Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 晏子沒左右諛弦章諫景公賜之魚

《晏子沒左右諛弦章諫景公賜之魚》

Library Resources
Related resources
1 晏子沒左... :
晏子沒,十有七年,景公飲諸大夫酒。公射,出質,堂上唱善,若出一口。公作色太息,播弓矢。

2 晏子沒左... :
弦章入,公曰:「章!自晏子沒後,不復聞不善之事。」弦章對曰:「君好之,則臣服之;君嗜之,則臣食之。尺蠖食黃則黃,食蒼則蒼是也。」

3 晏子沒左... :
公曰:「善。吾不食諂人以言也。」以魚五十乘賜弦章,章歸,魚車塞塗,撫其御之手,曰:「昔者晏子辭黨以正君,故過失不掩之。今諸臣諛以干利,吾若受魚,是反晏子之義,而順諂諛之欲。」固辭魚不受。

4 晏子沒左... :
君子曰:「弦章之廉,晏子之遺行也。」

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/yan-zi-mei-zuo-you-yu