Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 晏子使高糾治家三年而未嘗弼過逐之

《晏子使高糾治家三年而未嘗弼過逐之》

Library Resources
Related resources
1 晏子使高... :
晏子使高糾治家,三年而辭焉。儐者諫曰:「高糾之事夫子三年,曾無以爵位而逐之,敢請其罪。」

2 晏子使高... :
晏子曰:「若夫方立之人,維聖人而已。如嬰者,仄陋之人也。若夫左嬰右嬰之人不舉,四維將不正。今此子事吾三年,未嘗弼吾過也。吾是以辭之。」

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/yan-zi-shi-gao-jiu-zhi