Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 馮忌為廬陵君謂趙王

《馮忌為廬陵君謂趙王》

Library Resources
1 馮忌為廬... :
馮忌為廬陵君謂趙王曰:「王之逐廬陵君,為燕也。」王曰:「吾所以重者,無燕、秦也。」對曰:「秦三以虞卿為言,而王不遂也。今燕一以廬陵君為言,而王逐之。是王輕強秦而重弱燕也。」王曰:「吾非為燕也,吾固將逐之。」「然則王逐廬陵君又不為燕也。行逐愛弟,又兼無燕、秦,臣竊為大王不取也。」

URN: ctp:zhan-guo-ce/feng-ji-wei-lu-ling-jun