Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 公仲使韓珉之秦求武隧

《公仲使韓珉之秦求武隧》

Library Resources
1 公仲使韓... :
公仲使韓珉之秦求武隧,而恐楚之怒也。唐客謂公仲曰:「韓之事秦也,且以求武隧也,非弊邑之所憎也。韓已得武隧,其形乃可以善楚。臣愿有言,而不敢為楚計。今韓之父兄得眾者毋相,韓不能獨立,勢必不善楚。王曰:『吾欲以國輔韓珉而相之可乎?父兄惡珉,珉必以國保楚。』」公仲說,士唐客於諸公,而使之主韓、楚之事。

URN: ctp:zhan-guo-ce/gong-zhong-shi-han-min-zhi