Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 魏使人因平原君請從於趙

《魏使人因平原君請從於趙》

Library Resources
1 魏使人因... :
魏使人因平原君請從於趙。三言之,趙王不聽。出遇虞卿曰:「為入必語從。」虞卿入,王曰:「今者平原君為魏請從,寡人不聽。其於子何如?」虞卿曰:「魏過矣。」王曰:「然,國外寡人不聽。」虞卿曰:「王亦過矣。」王曰:「何也?」曰:「凡強弱之舉事,強受其利,弱受其害。今魏求從,而王不聽,是魏求害,而王辭利也。臣故曰,魏過,王亦過矣。」

URN: ctp:zhan-guo-ce/wei-shi-ren-yin-ping-yuan