Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 燕王謂蘇代

《燕王謂蘇代》

Library Resources
1 燕王謂蘇... :
燕王謂蘇代曰:「寡人甚不喜誕者言也。」蘇代對曰:「周地賤媒,為其兩譽也。之男家曰『女美,之女家曰『男富。』然而周之俗,不自為取妻。且夫處女無媒,老且不嫁;舍媒而自●,弊而不售。順而無敗,售而不弊者,唯媒而已矣。且事非權不立,非勢不成。夫使人坐受成事者,唯誕者耳。」王曰:「善矣。」

URN: ctp:zhan-guo-ce/yan-wang-wei-su-dai