Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 醫扁鵲見秦武王

《醫扁鵲見秦武王》

Library Resources
1 醫扁鵲見... :
醫扁妾見秦武王,武王示之病,扁鵲請除。左右曰:「君之病,在耳之前,目之下,除之未必已也,將使耳不聽,目不明。」君以告扁鵲。扁鵲怒而投其石:「君與知之者謀之,而與不知者敗之。使此知秦國之政也,則君一舉而亡國矣。」

URN: ctp:zhan-guo-ce/yi-bian-que-jian-qin-wu-wang