Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《发启》

Books referencing 《发启》 Library Resources
Related resources
1 发启:
文王在酆,召太公曰:“呜呼!商王虐极,罪杀不辜,公尚助予忧民,如何?”
太公曰:“王其修德,以下贤惠民。以观天道。天道无殃,不可先倡;人道无灾,不可先谋。必见天殃,又见人灾,乃可以谋。必见其阳,又见其阴,乃知其心;必见其外,又见其内,乃知其意;必见其䟽,又见其亲,乃知其情。
行其道,道可致也;从其门,门可入也;立其礼,礼可成也;争其强,强可胜也。
全胜不斗,大兵无创,与鬼神通,微哉!微哉!
与人同病相救,同情相成,同恶相助,同好相趋。故无甲兵而胜,无冲机而攻,无沟堑而守。
大智不智,大谋不谋;大勇不勇,大利不利。利天下者,天下启之;害天下者,天下闭之。天下者、非一人之天下,乃天下之天下也。取天下者,若逐野兽,而天下皆有分肉之心。若同舟而济,济则皆同其利,败则皆同其害。然则皆有启之,无有闭之也。
无取于民者,取民者也;无取于国者,取国者也;无取于天下者,取天下者也。无取民者,民利之;无取国者,国利之;无取天下者,天下利之。
故道在不可见,事在不可闻,胜在不可知,微哉!微哉!
鸷鸟将击,卑飞敛翼;猛兽将搏,弭耳俯伏;圣人将动,必有愚色。
今彼殷商,众口相惑;纷纷渺渺,好色无极,此亡国之徵也。吾观其野,草管胜谷;吾观其众,邪曲胜直;吾观其吏,暴虐残贼。败法乱刑,上下不觉,此亡国之时也。
大明发而万物皆照,大义发而万物皆利,大兵发而万物皆服。大哉!圣人之德。独闻独见,乐哉。”

URN: ctp:liu-tao/fa-qi