Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《首夏》

白居易 Library Resources
1 首夏:
林靜蚊未生,池靜蛙未鳴。景長天氣好,竟日和且清。

2 首夏:
春禽餘哢在,夏木新陰成。兀爾水邊坐,翛然橋上行。

3 首夏:
自問一何適,身閑官不輕。料錢隨月用,生計逐日營。

4 首夏:
食飽慚伯夷,酒足愧淵明。壽倍顏氏子,富百黔婁生。

5 首夏:
有一即為樂,況吾四者並。所以私自慰,雖老有心情。

URN: ctp:n196476