Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> Mo Bian Zhu Xu

《魯勝墨辯注敘 - Mo Bian Zhu Xu》

[Western Jin (265 - 317)] Lu Sheng Library Resources
1 魯勝墨辯... :
名者所以別同異、明是非,道義之門,政化之準繩也。孔子曰:「必也正名,名不正則事不成。」墨子著書作辯經以立名本,惠施、公孫龍祖述其學,以正別。名顯於世。孟子非墨子,其辯言正辭則與墨同。荀卿、莊周等皆非毀名家,而不能易其論也。

2 魯勝墨辯... :
1必有形,察
2莫如別色,故有堅白之辯;名必有分,明分明莫如有無,故有無序之辯。是有不是,可有不可,是名兩可,同而有異,異而有同,是之謂辯同異。至同無不同,至異無不異,是謂辯同辯異。同異生是非,是非生吉凶,取辯於一物,而原極天下之汙隆,名之至也。

1. 名 : Inserted.
2. 形 : Inserted.

3 魯勝墨辯... :
自鄧析至秦時,名家者世有篇籍,率頗難知,後學莫復傳習,於今五百餘歲,遂亡絕。

4 魯勝墨辯... :
墨辯有上下經,經各有說,凡四篇,與其書眾篇連第,故獨存。今引說就經,各附其章,疑者闕之。又采諸眾雜集為刑名二篇。略解指歸,以俟君子。其或興微繼絕者,亦有樂乎此也。

Full-text search
Search Mo Bian Zhu Xu for:

Advanced
Library Resources
[More (1 total)](清)孫詒讓撰 墨子閒詁
Media
URN: ctp:mo-bian-zhu-xu