Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《怱》

Library Resources
1 怱:
怱:速也。倉紅切,十五。

2 怱:
忩:俗。

3 怱:
葱:葷菜。

4 怱:
楤:尖頭擔也。

5 怱:
𨍉:轞車載囚。

6 怱:
聦:聞也,明也,察也,聽也,殷仲堪父患耳聦聞牀下蟻動謂之牛鬬出晉書。

7 怱:
繱:色青黃文細絹。

8 怱:
𤧚:石似玉也。

9 怱:
騘:馬青白雜色。

10 怱:
䗓:蜻蜓。《淮南子》云:蝦蟆爲鶉水蠆爲䗓。

11 怱:
囪:竈突。

12 怱:
𨣭:𨣭𨢊濁酒。

13 怱:
鍯:大鑿平木器。

14 怱:
㷓:煴也。又子孔切。

15 怱:
𢉛:屋中會。又子孔切。

URN: ctp:n288350