Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《貲》

Library Resources
1 貲:
貲:貨也,財也。即移切,十六。

2 貲:
頿:《說文》云:口上須俗作髭。

3 貲:
鴜:𪇳鴜。又疾移切。

4 貲:
𪕊:䑕名似雞。

5 貲:
鮆:魚名。又才禮切。

6 貲:
訾:思也,又姓何氏姓苑云今齊人本姓蔡氏漢元帝功臣表有樓虚侯訾順。

7 貲:
鄑:鄑城名海在北。

8 貲:
㠿:布名。

9 貲:
媊:《說文》云:甘氏星經曰太白上公妻曰女媊居南斗食厲天下祭之曰明星。又音前。

10 貲:
𨚖:谷名。

11 貲:
㰣:歐也。又子賜切。

12 貲:
鈭:鈭錍斧也。又千支切。

13 貲:
姕:婦人皃。又疾支、此移二切。

14 貲:
𦺱:菜名。

15 貲:
䖪:蟲似蟬。

16 貲:
觜:觜星。《爾雅》云:娵觜之口營室東壁也。又遵誅切。

URN: ctp:n289206