Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《思》

Library Resources
1 思:
思:思念也,息兹切,又息吏切,十五。

2 思:
恖:上同。

3 思:
司:主也,亦姓左傳鄭有司臣又漢複姓八氏司馬氏本自重黎程伯休甫之後出河内丗本士丏弟佗爲晉司功因官爲氏及司徒司寇司空並以官爲氏漢有朝議郎司國吉諫議大夫司鴻儀左傳宋大夫司城子䍐其後氏焉。

4 思:
罳:罘罳屏也,崔豹古今注云罘罳復思也,謂臣來朝君行至内屏外復思惟故曰罘罳也。

5 思:
伺:伺𠊱?。又息吏切。

6 思:
絲:《說文》云:蠶所吐也,又一蠶爲忽十忽爲絲。《淮南子》云:蠶餌絲則商弦絶。

7 思:
緦:緦麻。

8 思:
𥯨:竹名有毒傷人即死。

9 思:
禗:不安欲去。

10 思:
覗:覻也。

11 思:
㺇:辯獄相察。

12 思:
𥄶:姦視。

13 思:
蕬:菟蕬草名,案《爾雅》云:女蘿菟絲字不从卄。

14 思:
偲:論語曰朋友切切偲偲。

15 思:
楒:相楒木。

URN: ctp:n289882