Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《兹》

Library Resources
1 兹:
兹:此也,又姓左傳魯大夫兹無還。子之切,十四。

2 兹:
孳:孳息。

3 兹:
嵫:崦嵫山名日所入處。

4 兹:
孜:處也,力篤愛也。

5 兹:
滋:水名出髙麗山又旨也,蒔也,多也,藩也,液也。

6 兹:
嗞:嗞嗟憂聲也。

7 兹:
𪑿:染黑。

8 兹:
鎡:鎡錤。

9 兹:
孖:雙生子也。

10 兹:
鼒:小鼎。

11 兹:
鰦:魚名。

12 兹:
仔:克也。

13 兹:
鶿:鸕鶿鳥。

14 兹:
稵:禾生皃。

URN: ctp:n290076