Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《猆》

Library Resources
1 猆:
猆:姓左傳晉有猆豹。甫微切,十二。

2 猆:
飛:飛翔亦漢複姓史記有飛廉氏古通用蜚。

3 猆:
扉:户扉。

4 猆:
緋:絳色。

5 猆:
𩙲:獸如牛白首一目。

6 猆:
非:不是也,責也,違也,亦姓風俗通有非子伯益之後。

7 猆:
馡:香也。

8 猆:
𩹉:魚名。

9 猆:
騛:騛兔馬而兔走。

10 猆:
騑:驂旁馬也。又音菲。

11 猆:
誹:誹謗。又方未切。

12 猆:
餥:糇也。又方尾切。

URN: ctp:n290149