Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《機》

Library Resources
1 機:
機:會也,萬機也。《說文》云:主發謂之機書曰若虞機張傳云機弩牙也。居依切,十六。

2 機:
譏:諫也,誹也,譴也,問也。

3 機:
蘄:縣名在徐州亦草名又音其芹。

4 機:
嘰:口醜。《說文》云:小食也。

5 機:
𦺬:菹𦺬草。

6 機:
磯:大石激水。

7 機:
鞿:繫馬。

8 機:
饑:穀不熟。

9 機:
禨:祥也。

10 機:
幾:庶幾。又祈、蟣二音。

11 機:
䟇:走也。

12 機:
鐖:鉤逆鋩。《淮南子》云:無鐖之鉤不可以得魚。

13 機:
僟:精也,明堂。《月令》云:歳將僟終。

14 機:
璣:珠不圎也。

15 機:
刏:斷切也,剌也,刲傷也,𧗇。

16 機:
𧗇:血祭。

URN: ctp:n290203