Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《慺》

Library Resources
1 慺:
慺:恱也,力朱切,又落侯切,十六。

2 慺:
蔞:蔞蒿又虜姓官氏志云一郍蔞氏後改爲蔞氏。

3 慺:
氀:毛布。

4 慺:
瞜:瞴瞜。又落侯切。

5 慺:
䱾:魚名。

6 慺:
㟺:山頂。

7 慺:
䝏:求子豬也。又落侯切。

8 慺:
㺏:上同。

9 慺:
摟:曳也。

10 慺:
鷜:鵱鷜野鵝。又落侯切。

11 慺:
鏤:屬鏤劒名。又盧豆切。

12 慺:
䣚:郷名。又落侯切。

13 慺:
婁:詩曰弗曳弗婁傳曰婁亦曳也。又落侯切。

14 慺:
瘻:痀瘻曲瘠。

15 慺:
𤗬:㸡𤗬所以遏水。

16 慺:
膢:飲食祭也,冀州八月楚俗二月。

URN: ctp:n290768