Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《跗》

Library Resources
1 跗:
跗:足趾也。甫無切,二十一。

2 跗:
趺:上同又跏趺大坐。

3 跗:
膚:皮膚又美也,傅也。

4 跗:
肤:上同。

5 跗:
邞:古縣名在琅邪。

6 跗:
鈇:鈇鉞。

7 跗:
衭:衣前襟。

8 跗:
㠸:上同。

9 跗:
玞:珷玞美石次玉。

10 跗:
𩿧:䳤𩿧鳥名三首六足六目三翼。

11 跗:
𧀴:地𧀴藥名。

12 跗:
簠:簠簋祭器。又方羽切。

13 跗:
夫:丈夫又羌複姓後秦建威將軍夫蒙大羌。

14 跗:
鳺:䳕鳩鳥。

15 跗:
柎:攔足。

16 跗:
扶:公羊傳云扶寸而合注云側手曰扶案指曰寸。

17 跗:
𩬙:𩬙髻本也。

18 跗:
𩵩:𩵩鯕魚名。

19 跗:
䄮:里䄮玉篇云再生稻也。

20 跗:
䃿:祭名。

21 跗:
妋:玉篇云貪皃。

URN: ctp:n290865