Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《吾》

Library Resources
1 吾:
吾:我也,漢改中尉爲執金吾吾御也,執金革以御非常亦姓漢有廣陵令吾扈又漢複姓五氏鄭公子有食采於徐吾之郷後以爲氏左傳有鍾吾子其後氏焉昆吾氏昆吾國之後由吾氏秦相由余之後古有肩吾子隱者。五乎切,二十一。

2 吾:
鼯:似鼠一曰飛生亦作𪁙𧋋。

3 吾:
𪁙:上同。

4 吾:
𧋋:並上同。

5 吾:
吳:吳越又姓本自太伯之後始封於吳因以命氏後季札避國子孫家于魯衞之閒今望在濮陽。

6 吾:
浯:水名。

7 吾:
䓊:草名似艾。

8 吾:
㹳:猿屬。

9 吾:
㻍:琨㻍美石。

10 吾:
珸:上同。

11 吾:
蜈:蜈蚣。

12 吾:
郚:郷名在東莞。

13 吾:
齬:齟齬。又音語。

14 吾:
鯃:魚名。

15 吾:
娪:美女。

16 吾:
鋘:錕鋘山名出金色赤如火作刀可切玉出越絕書。

17 吾:
梧:梧桐木名又姓。

18 吾:
峿:區峿山名。

19 吾:
麌:牝麕也。又音俣。

20 吾:
𦨳:船名。

21 吾:
祦:福也。

URN: ctp:n291079