Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《因》

Library Resources
1 因:
因:託也,仍也,縁也,就也,亦姓左傳遂人四族有因氏俗作回。於眞切,二十三。

2 因:
茵:茵褥。《說文》曰:車重席也,詩曰文茵暢轂文茵虎皮也。

3 因:
鞇:上同。

4 因:
禋:祭也,敬也。

5 因:
𥛛:籀文。

6 因:
闉:闉闍城上重門。

7 因:
駰:白馬黒隂。又於巾切。

8 因:
湮:落也,沈也。

9 因:
烟:烟煴天地氣易作絪緼。

10 因:
氤:氤氲元氣盛也。

11 因:
絪:絪緼麻臬。

12 因:
垔:塞也。

13 因:
陻:並上同。

14 因:
㘻:並上同。

15 因:
堙:亦上同又土山也。

16 因:
洇:水名。

17 因:
姻:婚姻。《白虎通》云:婦人因人而成故曰姻也,字林云婚婦家姻壻家。

18 因:
婣:古文出周禮。

19 因:
諲:敬也。

20 因:
裀:玉篇云衣身。

21 因:
𦎣:黒羊。

22 因:
歅:秦穆公時有方歅一名皐善相馬也,或作諲。

23 因:
㧢:就也。

URN: ctp:n292169