Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《陳》

Library Resources
1 陳:
陳:陳列也,張也,衆也,布也,故也,亦州名本太昊之墟畫八卦之所周武王封舜後胡公滿於陳楚滅陳爲縣漢爲淮陽國隋爲陳州又姓胡公滿之後子孫以國爲氏出潁川汝南下邳廣陵東海河南六望又虜三字姓後魏書有侯莫陳氏。直珍切,又直刃切,五。

2 陳:
敶:古文。《說文》本直刃切𠛱也。

3 陳:
䍶:獸名似羊目在耳後。

4 陳:
趁:越履。

5 陳:
塵:《說文》本作𪋻。鹿行揚土也。

URN: ctp:n292288