Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《銀》

Library Resources
1 銀:
銀:周禮荆州其利銀。《爾雅》云:白金謂之銀鍾山之寶有銀燭謂有精光如燭銀重八兩爲一流也。語巾切,十六。

2 銀:
㹞:犬聲。

3 銀:
狺:上同。

4 銀:
䖜:兩虎爭聲。

5 銀:
檭:木名色白。

6 銀:
鄞:縣名在會稽。又音齗。

7 銀:
圁:圁陽縣名在西河。

8 銀:
誾:和也,又誾誾中正之皃又姓何氏姓苑云今廣平人。

9 銀:
訔:上同。

10 銀:
嚚:愚也。

11 銀:
䓄:亭名在江夏。

12 銀:
珢:《說文》云:石之似玉者。

13 銀:
䴦:獸名似貉而八目出山海經。

14 銀:
垠:垠岸也。

15 銀:
𪛊:大篪。

16 銀:
泿:水名。

URN: ctp:n292341