Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《欣》

Library Resources

Library Resources
1 欣:
欣:喜也,亦州名本漢陽曲縣地隋置欣州因欣口爲名。許斤切,六。

2 欣:
忻:上同。

3 欣:
昕:日欲出也。

4 欣:
訢:喜也。

5 欣:
炘:熱皃。

6 欣:
邤:邤鄰地名。

Library Resources
1 殷:
殷:衆也,正也,大也,中也。《說文》从㐆殳作樂之盛稱殷亦姓武王剋紂子孫分散以殷爲氏出陳郡。於斤切,四。

2 殷:
慇:慇懃。

3 殷:
㶏:水名在潁川。

4 殷:
溵:上同。

Library Resources
1 勤:
勤:勞也,盡也。巨斤切,八。

2 勤:
芹:水菜食之宜丈夫。《吕氏春秋》云:菜之美者雲夢之芹。

3 勤:
懃:慇懃。

4 勤:
慬:憂哀。

5 勤:
懄:上同。

6 勤:
瘽:病也。

7 勤:
𥎊:矛柄古作矜。

8 勤:
蘄:草也。又巨希切。

Library Resources
1 斤:
斤:十六兩也。《說文》曰:斫木也,又虜複姓二氏後魏書去斤氏後改爲艾氏奇斤氏後改爲奇氏。舉欣切,四。

2 斤:
筋:筋骨也。《說文》曰:肉之力也,从力肉竹竹物之多筋者又姓出姓苑。

3 斤:
䈥:俗。

4 斤:
釿:《說文》云:劑斷也,本。宜引切。

Library Resources
1 䖐:
䖐:虎聲。語斤切,十二。

2 䖐:
㹜:犬相吠也。

3 䖐:
圻:圻堮又岸也。

4 䖐:
垠:上同。

5 䖐:
齗:齒根肉也。

6 䖐:
齦:上同。

7 䖐:
䴦:獸似貉也。

8 䖐:
斦:二斤。

9 䖐:
𪛊:大篪。

10 䖐:
䓄:亭名在江夏郡。

11 䖐:
狺:犬爭。

12 䖐:
鄞:縣名在會稽郡。

URN: ctp:n292741