Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《煩》

Library Resources
1 煩:
煩:勞也。《說文》曰:熱頭痛也。附𡊮切,三十八。

2 煩:
番:《說文》曰:獸足謂之番經典作番又翻盤潘三音書亦音波。

3 煩:
𨆌:足有文也。《說文》同上。

4 煩:
蹯:亦同上見左傳。

5 煩:
繁:穊也,多也。

6 煩:
蘩:皤蒿。

7 煩:
薠:似蘋而大。

8 煩:
樊:樊籠亦姓周宣王封仲山甫於樊後因氏焉今在南陽。

9 煩:
𢶃:𢶃捼也。

10 煩:
繙:繙㠾亂取㠾。於元切。

11 煩:
燔:炙也。

12 煩:
膰:祭餘熟肉。

13 煩:
瀿:水名玉篇云水暴溢也。

14 煩:
羳:羊黃腹也。

15 煩:
𩐏:百合蒜也。

16 煩:
鷭:鷭鵃鳥。

17 煩:
蟠:𧑓負。又扶干切。

18 煩:
蕃:茂也,息也,滋也。又音藩。

19 煩:
蠜:䘀螽。

20 煩:
礬:礬石。

21 煩:
𪖇:鼠名。

22 煩:
𨟄:郷名在京兆杜陵。

23 煩:
鐇:廣刃斧。

24 煩:
璠:璠璵魯之寶玉。

25 煩:
笲:竹器禮記云婦執笲。

26 煩:
𥢌:稻也,出齊人種術。

27 煩:
㺕:犬鬬也。

28 煩:
襎:襎裷幭也。

29 煩:
袢:絺綌詩云是紲袢也。

30 煩:
棥:藩屏。

31 煩:
緐:馬飾名也。

32 煩:
𥿋:上同。

33 煩:
墦:冢也。

34 煩:
𢐲:生養也。

35 煩:
䮳:上同。

36 煩:
旛:旐也。

37 煩:
𧢜:䚔𧢜。

38 煩:
藩:𧂇䒞葉如韭。又音翻。

URN: ctp:n292822