Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《門》

Library Resources
1 門:
門:問也,聞也,字從兩戸亦姓。《周禮》云:公卿之子入王端之左敎以六藝謂之門子其後氏焉又漢複姓十四氏左傳魯卿東門襄仲宋樂大心爲右師居桐門後因氏焉伍子胥抉眼吳門因謂子胥門子孫乃以胥門爲氏吳有胥門巢丗本晉大夫下門牎齊臨淄大夫車門遽陳有鬬門氏戰國策有雍門周魏侯嬴爲夷門抱關者後姓夷門氏吕氏春秋有陽門介夫後以陽門爲氏古今表有逢門子豹宋諸公子食采於木門者後遂爲氏漢書儒林傳有闕門慶忌何氏姓苑云弋門氏今漁陽人又有剌門氏。莫奔切,十三。

2 門:
捫:以手撫持。

3 門:
樠:木名。

4 門:
虋:赤粱粟也,俗作𧄸。

5 門:
璊:玉色赤也。

6 門:
亹:浩亹地名出漢書。《地理志》云:浩音鴿。

7 門:
𤅣:上同。

8 門:
怋:怋怋不明又亂也。

9 門:
䫒:頭多殟䫒。

10 門:
𣯩:赤色罽名。

11 門:
䟂:行遟。

12 門:
䊟:粥凝。

13 門:
𪈿:比翼鳥也。

URN: ctp:n293016