Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《箋》

Library Resources
1 箋:
箋:《說文》曰:表識書也。則前切,十五。

2 箋:
牋:上同。

3 箋:
㮍:古文。

4 箋:
瀳:水名。《說文》曰:水至也。又才薦切。

5 箋:
帴:小兒藉也。

6 箋:
韉:鞍韉。

7 箋:
淺:淺淺流疾皃。又倉翦切。

8 箋:
湔:水名出蜀郡玉壘山。

9 箋:
𢃬:旛幟。

10 箋:
𣚙:小栗名趙魏閒語也。

11 箋:
轃:大車簀也。

12 箋:
濺:濺疾流皃。又子賤切。

13 箋:
籛:楚人革馬簻鞍韉又彭祖姓。

14 箋:
𣝕:香木。

15 箋:
𨕨:𨕨埤蒼云至也。《說文》云:自進極也。

URN: ctp:n293690