Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《堅》

Library Resources
1 堅:
堅:固也,長也,強也,又姓漢二十八將有揚化將軍潁川堅鐔。古賢切,十七。

2 堅:
鋻:剛也。又古宴切。

3 堅:
𢮂:縣名在東萊。又音弦。

4 堅:
㡉:布名。

5 堅:
幵:《說文》曰:平也,兩干對舉又羌名今作开同。又音牽。

6 堅:
肩:項下又任也,克也,作也,媵也,又姓出姓苑。

7 堅:
鳽:鵁鳽鳥名。又五革、五堅二切。

8 堅:
豜:大豕也,一曰豕三歳。

9 堅:
𧱚:上同。

10 堅:
猏:俗。

11 堅:
菺:茙葵也,今蜀葵。

12 堅:
𪊑:鹿有力。又音牽。

13 堅:
麉:上同。

14 堅:
鵳:鶙鵳鷂屬。

15 堅:
鰹:鮦大曰鰹小曰鮵鮵音奪。

16 堅:
䶬:《說文》曰:龍鬐脊上䶬䶬。

17 堅:
䌑:緊也。

URN: ctp:n293713