Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《專》

Library Resources
1 專:
專:擅也,單也,政也,誠也,獨也,自是也,亦姓吳刺客專諸。職縁切,十二。

2 專:
甎:甎瓦古史考曰烏曹作甎。

3 專:
顓:顓頊又姓神仙傳有大𤣥女姓顓頊名和。

4 專:
篿:楚詞云索瓊茅以筵篿王逸云折竹卜曰篿。又音團。

5 專:
嫥:可愛之皃。

6 專:
諯:《說文》曰:數也,一曰相讓。又尺絹、市專二切。

7 專:
湍:水名在鄧州。又音煓。

8 專:
膞:膞鳥胃也。

9 專:
鱄:魚名專諸吳刺客或作鱄。

10 專:
鷒:鳥名。又徒端切。

11 專:
𩠹:𩠹斷首出玉篇。

12 專:
鄟:邾鄟邑名。

URN: ctp:n294197