Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《貂》

Library Resources
1 貂:
貂:䑕屬出東北夷又姓出姓苑。都聊切,二十二。

2 貂:
䯾:小兒留髮。

3 貂:
𠚥:斷穗。

4 貂:
刁:軍器纂文曰刁斗持時鈴也,又姓出渤海風俗通云齊大夫豎刁之後俗作刀。

5 貂:
琱:琱琢。

6 貂:
凋:凋落。

7 貂:
鯛:魚名。

8 貂:
䂏:短尾犬也。

9 貂:
雕:鶚屬又姓漢武帝功臣表有雕延年。

10 貂:
鵰:籀文。

11 貂:
蛁:蛁蟟𦭘中小蟲。

12 貂:
彫:彫刻亦作雕。

13 貂:
𧜣:《說文》云:短衣也。

14 貂:
𧘨:死人衣。

15 貂:
䒒:葦華也。又音調。

16 貂:
𦶌:𦶌葫茭實。

17 貂:
𦨣:吳船。

18 貂:
𩾗:𩾗鷯剖葦求蟲食似雀靑班色。

19 貂:
㚋:大也,多也。

20 貂:
奝:上同。

21 貂:
弴:天子弓也。《說文》曰:畫弓也,詩又作敦。又丁昆切。

22 貂:
瞗:熟視。

URN: ctp:n294342