Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《髙》

Library Resources
1 髙:
髙:上也,崇也,逺也,敬也,又姓齊太公之後食采於髙因氏焉出渤海漁陽遼東廣陵河南五望又漢複姓髙堂氏出泰山。古勞切,二十一。

2 髙:
膏:脂也,元命包曰膏者神之液也,又澤也,肥也。

3 髙:
臯:髙也,局也,澤也,詩云鶴鳴九皐言九折澤也,又姓皐陶之後左傳有越大夫皐如。

4 髙:
皋:上同。

5 髙:
羔:羊子。

6 髙:
餻:餻糜。

7 髙:
𡼗:𡼗㟉古亭。

8 髙:
櫜:韜也,一曰車上囊。

9 髙:
咎:皐陶舜臣古作咎繇。

10 髙:
鼛:役事車鼓長丈二尺詩曰鼓鐘伐鼛傳云鼛大鼓也。

11 髙:
鷱:𪁜鷱鳥名。

12 髙:
篙:進船竿。

13 髙:
橰:桔槹。

14 髙:
𧢌:見也。

15 髙:
䔌:葛之白花。

16 髙:
㤒:知也,局也。

17 髙:
䆁:䆁今之餹䬾曰䆁。

18 髙:
𣓌:木名。

19 髙:
倃:毀也。

20 髙:
䓘:白䓘草食之不𩚑。

21 髙:
𨝲:郷名在范陽。

URN: ctp:n294972