Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《駝》

Library Resources
1 駝:
駝:駱駝外國圖云大秦國人長一丈五尺好騎駱駝俗從也,餘同。徒河切,二十三。

2 駝:
駞:俗。

3 駝:
鼉:《說文》曰:水蟲也,似蜥蜴而長大。

4 駝:
𡩆:𡩆負。

5 駝:
紽:絲數詩云素絲五紽。

6 駝:
鮀:魚名。

7 駝:
陀:陂陀不平之皃陂。普河切。

8 駝:
驒:連錢騘。《說文》曰:驒騱野馬也。又丁年切。

9 駝:
䍫:似羊四耳九尾。

10 駝:
沱:滂沱大雨也,詩云月離于畢俾滂沱矣,又《爾雅》云:江爲沱謂江水出别爲沱也。

11 駝:
跎:蹉跎。

12 駝:
詑:欺也。

13 駝:
池:虖池水名在并州界出周禮。又音馳。

14 駝:
酡:飲酒朱顔皃。

15 駝:
㼠:瓦盌。

16 駝:
䭾:䭾騎也。

17 駝:
迱:逶迱行皃。

18 駝:
鼧:䑕名。又託何切。

19 駝:
袉:裾也。又達河切。

20 駝:
𩉺:𩉺緧。

21 駝:
䡐:疾馳。

22 駝:
𧕛:如人羊角虎爪。

23 駝:
佗:委委佗佗美也。又託何切。

URN: ctp:n295236