Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《戈》

Library Resources
1 戈:
戈:干戈。《說文》云:平頭戟也,天授年置司戈八品武職。古禾切,十五。

2 戈:
過:經也,又過所也。《釋名》云:過所至關津以示之也,或曰傳過也,移所在識以爲信也,亦姓風俗通云過國夏諸侯後因爲氏漢有兖州刺史過栩。

3 戈:
渦:亦作濄水名出淮陽扶溝浪蕩渠又姓三輔決録有扶風太守渦尚。

4 戈:
鍋:温器。

5 戈:
𨍋:車盛膏器。

6 戈:
楇:上同一曰紡車收絲具。

7 戈:
瘑:瘡也。

8 戈:
㽿:上同。

9 戈:
𩰫:《說文》曰:秦名土釜曰𩰫。

10 戈:
𩰬:上同。

11 戈:
㗻:小兒相應也。又音禾。

12 戈:
緺:綬名。

13 戈:
堝:甘堝。

14 戈:
𩾷:鳥名。

15 戈:
𧒖:螗蜋别名。

URN: ctp:n295351