Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《莎》

Library Resources
1 莎:
莎:草名亦樹似桄榔其樹出麫。蘇禾切,十二。

2 莎:
魦:魚名。

3 莎:
莏:手挼莏也。

4 莎:
𢘿:𢘿𢘿題縣名。在涿郡。

5 莎:
趖:趖疾。

6 莎:
蓑:草名可爲雨衣。

7 莎:
唆:㗻唆小兒相應。

8 莎:
𧨀:佞也。

9 莎:
髿:鬖髿髮皃。

10 莎:
梭:織具晉書陶侃少時漁於雷澤嘗網得一梭以挂於壁上須臾雷雨暴至乃化爲龍而去。

11 莎:
𣜤:上同。

12 莎:
㛗:女字穆天子傳云盛姫喪天子三女叔㛗爲主也。

URN: ctp:n295372