Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《章》

Library Resources
1 章:
章:篇章又章甫殷冠名禮記曰孔子長居宋冠章甫之冠又明也,采也,程也,又姓秦將有章邯。諸良切,十五。

2 章:
漳:水名。《山海經》云:漳水出荆山南注于沮水。

3 章:
樟:豫樟木名。

4 章:
慞:懼也。

5 章:
璋:半珪曰璋詩云乃生男子載弄之璋。

6 章:
彰:明也。

7 章:
墇:壅也。又之尚切。

8 章:
障:隔也,又丘山頂上平又音去聲。

9 章:
麞:鹿屬。

10 章:
獐:上同。

11 章:
鄣:邑名在紀。

12 章:
蔁:蔁栁當陸別名。

13 章:
𪅂:吳人呼水雞爲𪅂渠。

14 章:
𩌬:𩌬泥鞍飾。

15 章:
暲:日明。

URN: ctp:n295920