Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《行》

Library Resources
1 行:
行:行步也,適也,往也,去也,又姓周有大行人之官其後氏焉戸庚切又戸剛戸浪下。孟三切,十。

2 行:
衡:橫也,平也,又姓風俗通云阿衡伊尹之後又云衡魯公字後乃氏焉。

3 行:
䯒:牛脊後骨。

4 行:
胻:牛勢胻也。

5 行:
洐:溝水也。

6 行:
筕:筕篖竹笪。

7 行:
珩:佩上玉。

8 行:
桁:屋桁。

9 行:
蘅:杜蘅香草大者曰杜若也,爾雅注曰杜衡似葵而香字不從艹。

10 行:
𦣍:熟肉。

URN: ctp:n296659