Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《登》

Library Resources

Library Resources
1 登:
登:成也,升也,進也,衆也。《說文》曰:上車也,亦州名漢文帝封悼惠王子爲牟平侯即此地也,周爲登州取文登山而名又姓蜀有關中流人始平登定。都滕切,八。

2 登:
璒:石似玉也。

3 登:
燈:燈火。

4 登:
簦:長柄笠也。

5 登:
㲪:毾㲪。

6 登:
䔲:金䔲草。

7 登:
㽅:瓦器。

8 登:
䳾:䳾鶛鳥也。

Library Resources
1 楞:
楞:四方木也。魯登切,六。

2 楞:
棱:上同又威棱又柧棱木也。

3 楞:
稜:俗。

4 楞:
輘:車聲。

5 楞:
倰:倰儯長皃。

6 楞:
祾:祭也,福也,靈也。

Library Resources
1 僧:
僧:沙門也,梵音云僧伽。蘇增切,三。

2 僧:
鬙:鬅鬙髮短。

3 僧:
䒏:䒐䒏神不爽也。

Library Resources
1 崩:
崩:《說文》云:山壞也。北滕切,一。

Library Resources
1 增:
增:益也,加也,重也,又埋幣曰增。作滕切,十二。

2 增:
憎:憎疾。

3 增:
磳:硱磳石皃。又士殑切。

4 增:
曾:則也,亦姓曾參之後漢有尚書曾偉古作曾。又音層。

5 增:
矰:弋射矢也。

6 增:
罾:魚網。

7 增:
熷:蜀人取生肉於竹中炙。

8 增:
䎖:舉也,又飛鳥皃。

9 增:
竲:巢髙。

10 增:
橧:禮運曰夏則居橧巢。

11 增:
譄:加言也。

12 增:
𦼏:菎草。

Library Resources
1 瞢:
瞢:目不明。武登切,四。

2 瞢:
蕄:《爾雅》云:存存蕄蕄在也。

3 瞢:
䒐:䒐䒏神不爽也。

4 瞢:
𦱟:檅也。

Library Resources
1 層:
層:重屋也,昨棱切,又作滕切,三。

2 層:
曾:經也。又作滕切。

3 層:
䁬:目小作態瞢䁬也。

Library Resources
1 朋:
朋:朋黨也,五貝曰朋書云武王恱箕子之對賜十朋也。步崩切,六。

2 朋:
堋:射堋。

3 朋:
鵬:大鳥。

4 朋:
棚:棚門。又薄庚切。

5 朋:
倗:輔也,又姓漢書王尊傳云南山羣盜倗宗等。又匹等切。

6 朋:
鬅:鬅鬙被髮。

Library Resources
1 弘:
弘:大也,又姓衞有𢎞演。胡肱切,三。

2 弘:
鞃:𩉦鞃軾中靶也。

3 弘:
苰:藤苰胡麻也。

Library Resources
1 肱:
肱:臂也。古弘切,二。

2 肱:
𩉦:軾中靶也。

Library Resources
1 薨:
薨:《說文》云:公侯卒也。呼肱切,五。

2 薨:
𠐿:《說文》曰:惛也。

3 薨:
𩖉:惛迷也。

4 薨:
𩙛:𩙛𩙛大風也。

5 薨:
𤃫:水聲。

Library Resources
1 能:
能:工善也,又獸名熊屬足似鹿亦賢能也,奴登切又奴代奴。來二切,一。

Library Resources
1 騰:
騰:馳也,躍也。《說文》曰:傳也,一曰犗馬也。徒登切,十一。

2 騰:
滕:國名亦姓滕侯之後以國爲氏。

3 騰:
縢:行縢。

4 騰:
幐:囊可帶者。

5 騰:
螣:螣蛇或曰食禾蟲。

6 騰:
藤:藤苰又藤蘿。

7 騰:
謄:移書謄上。

8 騰:
𧈜:黑虎也。

9 騰:
儯:倰儯長也。

10 騰:
𤻴:𤻴痛。

11 騰:
鰧:魚名蒼身赤尾。

12 騰:
𥉋:𥉋美目皃。

Library Resources
1 恒:
恒:常也,久也,亦州名春秋時鮮虞國地漢爲𢘆山郡周武帝置𢘆州因山以爲名。《爾雅》云:𢘆山爲北嶽又姓楚有大夫𢘆思公。胡登切,三。

2 恒:
𢛢:古文。

3 恒:
峘:《爾雅》云:小山岌大山峘郭璞云岌謂髙過。

Library Resources
1 搄:
搄:急也。《淮南子》云:大弦搄則小弦絶也。古𢘆切,三。

2 搄:
縆:大索。

3 搄:
絙:上同。

Library Resources
1 鼟:
鼟:鼟鼟鼓聲。他登切,四。

2 鼟:
膯:飽也,吳人云出方言。

3 鼟:
𤃶:小水相添益皃。

4 鼟:
𧰥:上同。

Library Resources
1 漰:
漰:漰㴾水擊聲。普朋切,二。

2 漰:
堋:堋振動皃。

URN: ctp:n297370