Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 𢯱

《𢯱》

Library Resources
1 𢯱:
𢯱:索也,求也,聚也。所鳩切,十七。

2 𢯱:
捜:上同凡從叜者作叟同。

3 𢯱:
𩜯:飯壞。

4 𢯱:
䬒:䬒飋風皃。

5 𢯱:
𣸈:小便。

6 𢯱:
䤹:馬金耳飾。

7 𢯱:
廋:匿也,論語曰人焉廋哉。

8 𢯱:
蒐:茅蒐草又春獵曰蒐。

9 𢯱:
𦺋:鷄腸草也。

10 𢯱:
獀:獶獀南越人名犬。

11 𢯱:
䐹:乾魚。

12 𢯱:
𨜛:北方國名。

13 𢯱:
䗏:蛷䗏蟲亦名蠷䗏。

14 𢯱:
䮟:𩢸䮟蕃中大馬。

15 𢯱:
犙:牛三歳也。又息含切。

16 𢯱:
䤇:白酒。

17 𢯱:
𧼭:𧻖𧼭不進。

URN: ctp:n297726