Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《箝》

Library Resources
1 箝:
箝:鎖頭亦作鉗晉律曰鉗重二斤翹長一尺五寸又羌複姓有鉗耳氏。《說文》籋也。巨淹切,十。

2 箝:
鉗:上同。《說文》曰:以鐵有所劫束也。

3 箝:
𢁮:絹𢁮。

4 箝:
鉆:持鐵者。《說文》又敕淹切鐵鋤也,一曰膏車鐵鉆。

5 箝:
黚:淺黃黒色又古黚陽縣在武陵。又巨今切。

6 箝:
拑:脅持也。

7 箝:
黔:黒黃色。《說文》曰:黎也,秦謂民爲黔首謂黒色也,周謂之黎民。又音琴。

8 箝:
羬:羊六尺爲羬。

9 箝:
鳹:白喙鳥。

10 箝:
雂:上同。

11 箝:
鍼:鍼虎人名。又之林切。

12 箝:
鈐:兵鈐以閉房神府以備非常又鉤鈐星名。《說文》曰:鈐𨬍大犂也。

URN: ctp:n298761