Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《銜》

Library Resources

Library Resources
1 銜:
銜:《說文》曰:馬勒口中从金从行銜行馬者。户監切,二。

2 銜:
甉:乾瓦屋也。

Library Resources
1 巉:
巉:險也。鋤銜切,八。

2 巉:
嶃:嶃嵒山皃。

3 巉:
酁:刺也。《說文》曰:斷也,一曰剽也。

4 巉:
艬:合木船。

5 巉:
鑱:吳人云犂鐵。《說文》銳也。又士懺切。

6 巉:
獑:獑猢。又士咸切。

7 巉:
毚:又士咸切。

8 巉:
嚵:嚵氣。《說文》曰:小◫口率也,一曰喙也。又音懺。

Library Resources
1 巖:
巖:峯也,險也,峻廊也。五銜切,三。

2 巖:
礹:上同。

3 巖:
𡆑:呻吟。

Library Resources
1 攙:
攙:攙搶祅星爾雅作欃槍。楚銜切,又士咸切,一。

Library Resources
1 衫:
衫:衫衣。所銜切,八。

2 衫:
纔:帛靑色。又音裁。

3 衫:
髟:屋翼也,又長髮皃。

4 衫:
縿:絳帛。《說文》曰:旌旗游也。

5 衫:
彡:毛長。

6 衫:
芟:刈草。

7 衫:
穇:稴穇穗不實見齊人要術。

8 衫:
𩌰:又所咸切。

Library Resources
1 監:
監:領也,察也。《說文》云:臨下也,古銜切,又古懺切,五。

2 監:
礛:礛䃴青礪。

3 監:
𥌈:視也。

4 監:
鑑:鑑諸以取月中水又明也。

5 監:
㔋。:細切。

𨂝

Library Resources
1 𨂝:
𨂝:歩渡水。白銜切,一。

Library Resources
1 嵌:
嵌:巖山也。口銜切,一。

URN: ctp:n298936