Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 渳

《渳》

Library Resources
1 渳:
渳:水皃。《說文》㱃也。綿婢切,十一。

2 渳:
弭:弓末又息也,亦無縁弓也。

3 渳:
濔:水流皃。

4 渳:
瀰:詩曰河水瀰瀰水盛皃也。

5 渳:
芈:羊鳴一曰楚姓。

6 渳:
敉:撫也,愛也,安也。

7 渳:
侎:上同。

8 渳:
葞:《爾雅》云:葞春草本草云芒草也。

9 渳:
蝆:爾雅注云今米榖中蠹小黒蟲是也。

10 渳:
䦵:䦵力褊。又乃禮切。

11 渳:
㥝:止也。

URN: ctp:n299477