Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 武

《武》

Library Resources
1 武:
武:止戈爲武又迹也,曲禮曰堂上接武又州名本自白馬玄地魏文徙武都郡於美陽今好畤縣界武都古城是也,後魏平仇池山築城置武都鎭即今州是也,亦姓風俗通云宋武功之後漢有武臣又漢複姓六氏漢有乗黃令武安恭出自武安君白起之後風俗通云漢武強侯王梁其後因封爲氏丗本云夏時有武羅國其後氏焉何氏姓苑有廣武氏出自陳餘之後又武成氏武仲氏又虜複姓西秦録有武都氏。文甫切,二十四。

2 武:
舞:歌舞。《左傳》云:舞所以節八音而行八風也。《周禮》云:樂師掌國學之政以敎國子小舞也。《山海經》云:帝後八子始爲舞又姓出何氏姓苑。

3 武:
儛:上同。

4 武:
嫵:嫵媚。

5 武:
侮:侮慢也,侵也,輕也。

6 武:
𦌬:牎中網也。

7 武:
憮:憮然失意皃。《說文》愛也,一曰不動也。

8 武:
㒇:上同。

9 武:
珷:珷玞石次玉。

10 武:
碔:上同。

11 武:
廡:堂下也。

12 武:
𢋑:籀文。

13 武:
甒:甖甒。

14 武:
潕:水名在南陽。

15 武:
鵡:鸚鵡鳥名能言。

16 武:
䳇:上同。

17 武:
𢜮:愛也。《說文》撫也。

18 武:
膴:土地腴美膴膴然也。

19 武:
瞴:微視之皃。

20 武:
娬:好也。

21 武:
敄:彊也。

22 武:
䒉:長艇船也。

23 武:
䍙:雉網。

24 武:
𤍍:蕃滋生長。《說文》豐也,隷省作無今借爲有無字。

URN: ctp:n300245