Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 父

《父》

Library Resources
1 父:
父:《說文》曰:父矩也,家長率敎者。扶雨切,十五。

2 父:
輔:毗輔又助也,弼也,亦姓左傳晉大夫輔躒又智果以智伯必亡其宗改爲輔氏。

3 父:
䩉:頰骨。

4 父:
𩒺:上同。

5 父:
腐:朽也,敗也。《說文》爛也。

6 父:
𩾿:𩾿鳼越鳥。

7 父:
滏:水名在鄴。《山海經》云:神箘之山釜水出焉。

8 父:
䭸:牡馬。

9 父:
㕮:㕮咀嚼也。又音甫。

10 父:
蚥:蟾蜍別名。

11 父:
㾈:病腫也。《說文》俛病也。

12 父:
秿:禾穳積也。

13 父:
鬴:《說文》鍑屬又覆鬴九河之一名。

14 父:
釜:上同古史考云黃帝始造釜。

15 父:
䪔:尻衣。

URN: ctp:n300270