Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 撫

《撫》

Library Resources
1 撫:
撫:安存也,又持也,循也。芳武切,十三。

2 撫:
𢻬:上同。

3 撫:
弣:弓弝中也。

4 撫:
𠛺:上同。《說文》又方九切刀握也。

5 撫:
拊:拍也。《說文》揗也。

6 撫:
殕:食上生白毛。

7 撫:
䋨:䋨綿。

8 撫:
俌:輔也。又音甫。

9 撫:
剖:判也。又普厚切。

10 撫:
䌗:絲。

11 撫:
䯽:《說文》云:髮皃。又步侯切。

12 撫:
𠟌:𠟌𠟌草。

13 撫:
䞤:健也,亦作𠹪。

URN: ctp:n300286