Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《準》

Library Resources

Library Resources
1 準:
準:抣也,平也,度也,又樂器名狀如瑟長丈而十三弦隱九尺以應黃鍾之律。之尹切。又音拙。四。

2 準:
准:俗。

3 準:
埻:射的周禮或作準。

4 準:
純:縁也。又音淳。

Library Resources
1 尹:
尹:正也,誠也,進也。《說文》治也,又姓出天水河閒周有尹吉甫又漢複姓齊定王時有尹文子著書又漢書百官表曰内史周官秦因之掌治京師武帝更名曰京兆尹應劭曰河南尹所以治周地秦兼天下置三川守河洛伊地漢更名河南太守也,丗祖徙都雒陽改爲尹。余準切,八。

2 尹:
䪳:面斜。

3 尹:
允:信也。

4 尹:
狁:獫狁。

5 尹:
馻:馬毛逆。

6 尹:
玧:充耳王。

7 尹:
𡴞:進也。

8 尹:
𧉃:蟲名。

Library Resources
1 筍:
筍:竹萌。思尹切,九。

2 筍:
笋:俗。

3 筍:
𠣬:驚詞。

4 筍:
鵻:《說文》曰:祝鳩也。

5 筍:
隼:鷙鳥也。《說文》同上。

6 筍:
箰:箰箻以捕鳥。

7 筍:
簨:簨虡。《釋名》云:所以懸鼓者横曰簨簨峻也,在上髙峻也,縱曰虡虡舉也,在旁舉簨也,[。

8 筍:
𥯗:⊟筍犬/𥯗]上同。

9 筍:
𣕍:亦同。又作栒。

Library Resources
1 蝡:
蝡:《淮南子》云:蠉飛蝡動或作蠕。而允切,又而兖切,一。

Library Resources
1 蠢:
蠢:出也。《爾雅》云:作也,動也,蠢不愻也。尺尹切,九。

2 蠢:
𢧨:古文。

3 蠢:
䐏:肥也。

4 蠢:
踳:踳駮相乖舛也。

5 蠢:
惷:惷惷擾動皃。

6 蠢:
𦚧:漢𦚧䏰縣名在巴東郡地下濕多𦚧䏰蟲䏰音閏。

7 蠢:
偆:厚也,富也。又癡準切。

8 蠢:
僢:相背。

9 蠢:
𢾎:亂也。

Library Resources
1 盾:
盾:于盾也。食尹切,四。

2 盾:
揗:摩也。

3 盾:
吮:吮䑛也。

4 盾:
楯:欄檻。

Library Resources
1 偆:
偆:厚也,富也。癡準切,一。

Library Resources
1 耣:
耣:束也。力準切,二。

2 耣:
𦓾:上同。

𣯍

Library Resources
1 𣯍:
𣯍:毛聚。而尹切,一。

𦃢

Library Resources
1 𦃢:
𦃢:束縛。丘尹切,一。

Library Resources
1 螼:
螼:蚯蚓也。《爾雅》云:螼蚓蜸蚕。弃忍切,三。

2 螼:
𤿳:皮厚皃。

3 螼:
𧼒:行皃。又去刃切。

Library Resources
1 賰:
賰:賱賰富有。式允切,一。

Library Resources
1 脪:
脪:腫起。興腎切,二。

2 脪:
㾙:上同。

Library Resources
1 濜:
濜:濜溳水勢。鉏紖切,一。

Library Resources
1 屒:
屒:重脣黏好。《說文》伏皃一曰屋宇。珍忍切,一。

URN: ctp:n301127